ಮೃತಪಟ್ಟ ಶ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ಡಾಂಬರು ಸುರಿದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು

ಮೃತಪಟ್ಟ ಶ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ಡಾಂಬರು ಸುರಿದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು


Source: VKV