ಮೃತಪಟ್ಟ ಶ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ಡಾಂಬರು ಸುರಿದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು

ಮೃತಪಟ್ಟ ಶ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ಡಾಂಬರು ಸುರಿದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು


Source: VKV

What others are reading:  ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರದಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ - ಅಸೋಚಾಮ್